Integritetspolicy 2018-05-31T15:08:19+02:00

Viktig information till dig som kund hos Malmberg Fond & Finans AB

Malmberg Fond & Finans AB (nedan kallat Malmberg) är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (nedan kallat SVP), vilket innebär att du som kund också är kund till SVP.

SVP är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepapper. SVP ägs av det svenska värdepappersbolaget Strukturinvest Fondkommission (nedan kallat Strukturinvest) tillsammans med ett antal minoritetsägare, varav Malmberg är en sådan minoritetsägare.

Genom att vara anknutet ombud kan Malmberg verka under SVP:s tillstånd och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till.

Malmberg kommer att erbjuda sina kunder strukturerade placeringar framtagna av Strukturinvest med depå hos Strukturinvest samt försäkringslösningar från Danica Pension, Folksam, SEB, Movestic och Skandia. Malmberg har även avtal med Zürich, Old-Mutual, Länsförsäkringar och SPP, men arbetar inte aktivt med dessa bolag utan de används främst för att kunna hjälpa och ge service till kunder som har försäkringar tecknade hos dem. Detta innebär sammantaget att Malmberg inte tillhandahåller rådgivning på oberoende grund.

Du som kund kommer bli informerad under vilket tillstånd; Värdepappersaffär eller Försäkrings-förmedling, Malmberg gör affär just med dig.

Förutsättningar för Malmberg:s investeringsrådgivning och orderförmedling

När Malmberg ger råd om investeringar eller erbjuder portföljförvaltning, ska de samtidigt bedöma om tjänsten eller de finansiella instrumenten är lämpliga för dig mot bakgrund av syftet med investeringen, finansiell ställning samt erfarenhet och kunskap om tjänsten eller transaktionen. För att hjälpa till med att fatta ett välinformerat beslut vid investeringsrådgivning ges alltid en skriftlig lämplighetsförklaring för hur rådgivningen motsvarar dina preferenser och behov.

För att SVP ska kunna ta ansvar för den investeringsrådgivning och orderförmedling som sker via Malmberg, kontrollerar SVP all rådgivningsdokumentation som Malmberg har samlat in och registrerat om dig som kund. Kontrollen görs för att kunna bedöma lämpligheten i att rekommenderade produkter och tjänster synes lämpliga. Dessa kontroller förutsätter att du som kund:

• inlämnar till Malmberg efterfrågade uppgifter till stöd för rådgivningsprocessen. Resultatet av rådgivningen kan påverkas om kunden utelämnar eller avstår från att lämna information då råden bygger på de uppgifter kunden lämnat i mötet
• ger SVP rätt att för din räkning efterfråga och erhålla information om ditt engagemang innefattande innehav på depåer, konton och i försäkringar eller motsvarande hos banker, värdepappersinstitut, försäkringsbolag och liknande institut i den omfattning som SVP bedömer att informationen behövs för att utföra erhållna uppdrag från dig
• ger SVP rätt att tillställa banker, värdepappersinstitut, försäkringsbolag och liknande instituts information om dig som kund
• ger anställda på SVP rätt att få insyn i dina depåer med de innehav som fullmakter täcker
• ger SVP rätt att för din räkning vidta de åtgärder som erfordras för att kunna fullgöra de uppdrag som du vid var tid lämnat till SVP via Malmberg
• har fått information om att alla uppgifter som lämnats kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Intressekonflikter

SVP har identifierat ett antal intressekonflikter:
1. Strukturinvest är huvudägare i SVP och samtidigt är SVP B-aktieägare i Strukturinvest och kan därmed vara berättigat till en aktieutdelning om Strukturinvest beslutar om en sådan. Denna utdelning betalas vidare till ombuden i form av en extra ersättning i de fall ombuden förmedlat Strukturinvest produkter och tjänster. Intressekonflikt uppstår om ombuden skulle förmedla Strukturinvests produkter och tjänster för att öka möjligheten till aktieutdelning, istället för andra för kunden mer lämpliga produkter och tjänster.

2. En identifierad intressekonflikt är att kunder med av Malmberg:s rådgiven depå kan ges råd att placera i Strukturinvests och Granits produkter p g a att ersättningen till bolaget då eventuellt kan bli högre.

3. Ytterligare en identifierad intressekonflikt är att vissa produkter ger ombudet högre ersättningar än andra. Den här konflikten hanteras genom att kunden erhåller dokumentet ” Information om avgifter och ersättningar” inför varje affär, där kunden får en jämförelse på hur mycket ersättning ombudet erhåller för de olika produkterna.
Dessa intressekonflikter hanteras genom att Malmberg alltid ska genomföra en lämplighetsprövning av kunden för att säkerställa att kundernas intressen sätts främst. Dessutom kontrollerar medarbetare på SVP rådgivningsdokumentation för att fastställa att den är korrekt genomförd innan olika produkter och tjänster förmedlas till kunden.

Ersättningar och incitament

Som kund har du rätt att få information om ersättningar till eller från tredje part (incitament) i samband med investeringstjänster eller andra tjänster som Malmberg utför åt dig. Ersättningar får lämnas och tas emot under vissa förutsättningar. Den ska vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten och får inte hindra att Malmberg tar tillvara dina intressen. Ersättningarna möjliggör att tillhandahålla kvalitetshöjande tjänster till dig som kund, t ex tillgång till rådgivning och ett brett produkt- och tjänsteutbud m fl. Se vidare Bilaga 1.

All ersättning för ovanstående produkter och tjänster finns att läsa i SVP:s ”Information om avgifter och ersättningar” som du ska erhålla vid ditt första möte med rådgivaren samt därefter minst årligen så länge det finns en kundrelation mellan Malmberg och kunden.

Ägaren och anställda på Malmberg erhåller fast samt rörlig lön.

Villkorsändringar

Malmberg kommer att informera dig som kund om villkorsändringar minst två månader i förväg. Även en ev. uppsägning från Malmberg är två månader.
Klagomål

Om du som kund av någon anledning är missnöjd med Malmberg och inte kan lösa problemet med rådgivaren, ska du kontakta klagomålsansvarig på SVP skriftligen:

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se
För ytterligare information, se www.svenskvpservice.se

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar. Malmberg och SVP kommer att behandla Kundens personuppgifter (såväl av Kunden själv lämnade som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av uppdrag relaterade till avtal och fullgörande av Malmberg:s och SVP:s rättsliga skyldigheter, samt behandla Kundens personuppgifter för information till Kunden om regel/villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster mm med anknytning till avtalet.

Kunden är införstådd med att Malmberg och SVP har en skyldighet att lagra uppgift om Kundens förhållanden och att detta sker i elektroniskt kundhanteringssystem.

Mer information om Malmberg:s hantering av personuppgifter finns på Ombudets hemsida (om sådan finns) samt på www.svenskvpservice.se. Malmberg och SVP kan till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighetsföreskrift eller beslut vara skyldigt att till annan lämna uppgifter om Kundens förhållanden rörande de uppdrag som Malmberg och SVP utför för Kundens räkning. Det åligger Kunden att på begäran av Malmberg tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Malmberg bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sådan skyldighet.

Vilka uppgifter avses?

Här avses sådana uppgifter som du lämnar till Malmberg alternativt direkt till SVP i samband med eller i nära anslutning till investeringsrådgivning och förmedling av order. Exempel på detta är all den information som finns om dig i rådgivningsdokumentationen som du också erhåller en kopia av.

Av vem behandlas uppgifterna?

Uppgifterna behandlas av Malmberg, SVP samt inom ramen för gällande regler om sekretess, av andra företag som Malmberg och SVP samarbetar med, t ex depåinstitut och produktbolag.

För vilka ändamål behandlas uppgifterna?

Uppgifterna behandlas i samband med kontroll och genomgång av rådgivningsdokumentation för att kontrollera lämpligheten i de råd som givits av Malmberg samt vid fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som en kund har begärt innan eller efter avtal träffats. Uppgifter lämnas också till myndigheter enligt gällande lagstiftning.

Internet

SVP använder s k cookies på Internet och det sker också en automatisk registrering av besökares IP-adresser för mätning av besöksfrekvens och för säkerhetsändamål.

Mer information

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Malmberg och SVP kan du begära detta genom att skicka en skriftlig av dig egenhändigt undertecknad ansökan till oss. Begäran om rättelse av personuppgift kan göras via Dataskyddsombudet:

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Dataskyddsombud
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm

E-post: info@svenskvpservice.se

Bilaga 1 – Kvalitetshöjande åtgärder

Nedan exemplifieras kvalitetshöjande tjänster som du som kund erhåller från din rådgivare alternativt indirekt via SVP. Dessa ses kontinuerligt över och följs upp, i samband med översyn av tredjepartsersättningar:

• Tillhandahållande av icke oberoende företag med ett brett utbud av finansiella produkter
• Riskutvärdering och kundprofilering
• Tillhandahållande av aktuell och korrekt information om utvecklingen i placeringen lättillgängligt för slutkund
• Struktakademin tillhandahålls av Strukturinvest FK – föreläsningar och utbildning för rådgivare och slutkunder samt relaterat utbildningsmaterial i flera steg
• Krav på alla anknutna ombud att ha genomgått utbildning i de finansiella instrument denne ska ge råd om
• Dokumenterade utbildningar av kunder inom relevanta produktkategorier
• Utbildningsseminarier för rådgivare
• Tillgång till portföljförvaltning med modellportföljer
• Löpande bevakning av kunders placeringar
• Skräddarsydda portföljförslag
• Tillgång till kunniga rådgivare och utbildad personal
• Tillgång till rådgivare som har möjlighet att hjälpa kunder att gemensamt upphandla produkter med förmånliga villkor
• Lättillgängligt och överskådligt material och information om tjänster och produkter
• Tillgång till digitala lösningar med ett onlineverktyg med kundinloggning, hantering av execution only
• Tillgång till fondtorg med stort utbud av courtagefria fonder
• Kvalitetssäkring av produktbolag som erbjuds kunder, efter godkännande av SVP
• Erbjudande av i övrigt prismässigt konkurrenskraftiga tjänster
• Tillgång till produktanalyser via Struktanalys